Kompleksowy i fachowy

Radca prawny to zawód niezwykle istotny we współczesnym społeczeństwie. W społeczeństwie świadomym swoich praw i takim, gdzie prawo bardzo często jest łamane. Prawo służy ludziom uczciwym, chcącym żyć zgodnie z ustalonymi zasadami, w ładzie i porządku. Jednak niekiedy, w wyniku różnych sytuacji życiowych na drodze takiego uczciwego człowieka, stają ci, którzy naginają i łamią prawo dla własnych potrzeb, zupełnie przy tym nie licząc się z innymi.

Continue reading „Kompleksowy i fachowy”

Odzież robocza, a przepisy BHP

Pracodawca w zależności od działalności swojego przedsiębiorstwa ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom odzież roboczą. Dotyczy to stanowisk głównie robotniczych i na produkcji, gdzie odzież pracownika może ulec poplamieniu oraz zniszczeniu. Takie ubranie jednocześnie ma chronić osoby je noszące przed różnymi niebezpieczeństwami wynikającymi z pracy na konkretnych stanowiskach.

Continue reading „Odzież robocza, a przepisy BHP”

Co to jest konstytucja?

Sama nazwa konstytucja wywodzi się od łacińskiego słowa constituo czyli urządzać, ustanawiać bądź regulować).
Konstytucja zwana jest również ustawą zasadniczą. To akt prawny mający najwyższą moc prawną w państwie.
Jej głównym zadaniem jest określenie podstaw ustroju społeczno-gospodarczego państwa. Ponadto określa sposób powoływania najważniejszych organów państwowych, a także podstawowe prawa, wolności oraz obowiązki obywatela.
Na straży przestrzegania zasad ustanowionych w konstytucji stoi głowa państwa,ale również jest to trybunał konstytucyjny. To jego zadaniem jest sprawdzanie, czy ustawy a także inne akty prawne są zgodne z konstytucją. Ponadto rozstrzyga umowy kompetencyjne między organami państwa. Obywatele Polski mają prawo do skargi konstytucyjnej.
Konstytucja jest najwyższym aktem normatywnym.
Pierwsza konstytucja została ustanowiona w Stanach Zjednoczonych Ameryki w 17 września 1787. Druga na świecie powstała Polsko-litewską Konstytucję 3 maja z 1791. Była ona pierwszym taki aktem w Europie.
Podobny dokument posiada również Kościół Katolicki. Ma on konstytucję apostolską, która wydawana jest przez papieża.
Konstytucje można klasyfikować w różny sposób. Najczęściej jest to  podział ze względu na:

 • sposób zapisania – w formie aktu normatywnego (w formie książki)  i konstytucja rozproszona (niespisana składająca się z pojedynczych ustaw w wielu różnych miejscach
 • formę – pisane (formalne) i niepisane (materialne);
 • procedurę powstania – uchwalane oraz oktrojowane;
 • treść –  pełne oraz niepełne czyli tak zwane małe konstytucje;
 • sposób zmiany – sztywne bądź elastyczne;
 • okres obowiązywania – stałe  lub czasowe

Konstytucje możemy również podzielić na złożone i proste w zależności od tego czy całość zawiera się w jednej czy też kilku ustawach.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej  uchwalona została 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe, a następnie zatwierdzona w ogólnonarodowym referendum 25 maja 1997 roku. Składa się ona z preambuły oraz 13 rozdziałów, w tym z 243 artykułów.
Już w roku 1989  rozpoczęto prace nad przygotowaniem konstytucji.
Preambuła konstytucji jest jej ważną częścią. W niej zwraca się uwagę na istotny dla narodu moment dziejowy, który związany jest z odzyskaniem pełnej suwerenności w 1989 roku.  Określa ona priorytetowe wartości dla Polaków. Pośród nich zostały wymienione następujące:

 • poszanowanie wolności i sprawiedliwości,
 • dialog społeczny,
 • rzetelność i oraz umacnianie praw obywatelskich i ich wspólnot,

Zgodnie z preambułą wszyscy obywatele Rzeczypospolitej Polskiej są sobie równi. Mają takie same obowiązki.
Nie narzuca ona przekonań religijnych, jedynie podkreśla chrześcijańskie  dziedzictwo narodu.
Wymieniając główne zasady Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej należy z pewnością podać zasady:

 • sprawiedliwości społecznej
 • suwerenności narodu
 • legalizmu
 • pomocniczości
 • podziału i równowagi władzy
 • społecznej gospodarki rynkowej
 • republikańskiej formy państwa (nazwa: Rzeczpospolita)
 • demokratycznego państwa prawa
 • pluralizmu społecznego
 • zrównoważonego rozwoju
 • reprezentacji politycznej
 • bezstronności religijnej, światopoglądowej i filozoficznej władz publicznych

Jeśli prawa obywatela są naruszane warto skorzystać z pomocy prawnej. Takie sprawy najlepiej powierzyć wykwalifikowanym osobom czyli prawnikom. To oni znają konstytucję jak nikt inni i z pewnością będą starali się jak najlepiej zadbać o interesy swojego klienta.  Kancelaria adwokacka Sylwia Bartoszuk świadczy   usługi pomocy prawnej dla osób fizycznych i prawnych. Adres oraz telefon kontaktowy można znaleźć na stronie http://bartoszuk.com/. Na podanej stronie można znaleźć zakres oferowanych usług jak również cennik.

law-education-series-1-1467431