Komu przysługują dotacje PFRON?

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznaje pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne miesięczne dofinansowania do wynagrodzeń tychże pracowników. Warunkiem jest to, że Ci pracownicy muszą znajdować się w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonej właśnie przez PFRON

Takiej rejestracji dokonuje pracodawca składając wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania. Dofinansowanie takie stanowi dla pracodawcy rekompensatę za zwiększone koszty przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. jest oni wypłacane w postaci refundacji na podstawie comiesięcznych informacji składanych do Funduszu  o wynagrodzeniu pracownika.
Warto wspomnieć, że takie dofinansowanie nie przysługuje osobom z którymi zawarto umowy cywilnoprawne czyli umowy o dzieło bądź  umowy zlecenia).

W rozumieniu ustawy o  rehabilitacji za osobę niepełnosprawną uważana jest osoba, której niepełnosprawność potwierdzona została orzeczeniem o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności bądź orzeczeniem równoważnym.

Dofinansowanie pfron przysługuje pracodawcom, którzy spełniają poniższe warunki:

 • prowadzą zakład pracy chronionej
 • nie mają zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON  które przekraczają w sumie 100 zł,
 • zatrudniają co najmniej dwudziestu pięciu  pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz mającym wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%,
 • w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy zatrudniają mniej niż 25 pracowników,
 • nie znajdują się oni w trudnej sytuacji ekonomicznej, zgodnie z kryteriami, które określa Unia Europejska
 • nie ciąży na pracodawcach na obowiązek zwrotu pomocy, który wynikałby z wcześniejszych decyzji KE, która uznała, że wcześniejsza pomoc była niezgodna z prawem
 • pracodawca nie przekraczający 10 mln euro rocznej pomocy na zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Pracodawca powinien wypłacać niepełnosprawnemu pracownikowi pensję w terminie przelewem bądź przekazem pieniężnym na poczcie – czyli w taki sposób, aby pozostał po tym dokument. Wyklucza się więc wręczanie pensji do ręki. Ponadto terminowo powinny być też opłacany ZUS za danego pracownika.

Warto również wspomnieć, że nie na wszystkich niepełnosprawnych pracowników przysługuje dofinansowanie. Nie należy się ono dla pracowników którzy:

 • zatrudnieni są na umowy cywilnoprawne
  mają lekki bądź umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz mają ustalone prawo do emerytury,
 • ich zatrudnienie przewiduje wypłatę wynagrodzeń ze środków publicznych. W sytuacji kiedy tylko część wynagrodzenia  wypłacana jest ze środków publicznych to  dofinansowanie może zostać wypłacane wyłącznie do pozostałej części wynagrodzenia.

Jeśli chodzi o wysokość dofinansowania to jest ona uzależniona od wymiaru czasu pracy pracownika, jego
stopnia niepełnosprawności (przy czym im wyższy stopień niepełnosprawności, tym wyższa będzie kwota dofinansowania). Znaczenie mają także szczególne schorzenia zatrudnionego (kwota dofinansowania zwiększa się  kiedy u danego pracownika niepełnosprawnego orzeczono upośledzenie umysłowe, chorobę psychiczną, całościowe zaburzenia rozwojowe bądź epilepsję a także dla niewidomych). Pod uwagę bierze się również tym zakładu pracy pracodawcy.

Więcej informacji o PFRON można znaleźć na stronie http://capitalwork.pl, która to zajmuje  się outsourcingiem zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Pomaga ona w znalezieniu pracowników z odpowiednimi kompetencjami dla danego pracodawcy.

pfron