Leasing czy kredyt, którą formę finansowania wybrać?

Nie każdy przedsiębiorca posiada fundusze na zakup odpowiedniego sprzętu na potrzeby firmy. Jego cena zazwyczaj nie jest niska. Zdarza się, że przekracza ona kilkakrotnie miesięczny dochód, jaki przedsiębiorstwo jest w stanie wygenerować.

Jednak taki wydatek jest niezbędny, aby firma mogła się rozwijać i prawidłowo funkcjonować. Istnieją dwa sposoby na sfinansowanie tego rodzaju zakupu. Pierwszą z nich jest kredyt. Druga, z którą mają do czynienia głównie przedsiębiorcy to leasing.

Leasing

Ta forma pozyskiwania środków trwałych oraz różnego rodzaju wartości niematerialnych  od wielu lat należy do najpopularniejszych. Na czym polega leasing? Ustawa mówi, że jest to umowa, z której wynika, iż leasingobiorca ma prawo do używanie rzeczy, której nie posiada na własność. Ponadto zobowiązany jest do  dokonywanie opłat z tego tytułu na rzecz leasingodawcy, zgodnie z warunkami określonymi w tej umowie. Osoba korzystająca z przedmiotu leasingu  ma za zadanie płacić za jego użytkowanie a następnie  zwrócić go właścicielowi lub przejąć na własność. Z uwagi na to wyróżnia się dwa rodzaje leasingu.

– leasing operacyjny- w tej umowie przedmiot leasingu zaliczany jest do majątku leasingodawcy, czyli firmy leasingowej. Zatem po jego stronie leży obowiązek dokonywania odpisu kwot amortyzacyjnych. Korzystający  z przedmiotu leasingu posiada koszty w postaci rat leasingowych, doliczana jest do nich opłata wstępna oraz podatek Vat. Umowa tego rodzaju leasingu musi być zawarta na czas określony, nie krótszy niż 40 % okresu amortyzacji podatkowej lub na czas 10 lat, w przypadku, gdy jej przedmiotem jest  nieruchomość.  Po zakończeniu okresu trwania umowy jej przedmiot wraca do właściciela, ale leasingobiorca ma możliwość jego wykupienia;

– leasing finansowy – w tym przypadku przedmiot leasingu po zakończeniu czasu trwania umowy zostanie zaliczony do majątku leasingobiorcy. To właśnie on dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Korzystający może w tym przypadku dodać do kosztów jedynie część odsetkową rat. Podatek VAt jest rozliczany w momencie płatności pierwszej raty. Umowa leasingu finansowego nie powinna być krótsza niż 12 miesięcy. W chwili spłacenia ostatniej z rat leasingobiorca przejmuje przedmiot leasingu na własność.

Wśród najpopularniejszych zalet tej formy pozyskiwania sprzętu zalicza się:

  • możliwość uniknięcia prowadzenia dokumentacji,
  • możliwość negocjacji z leasingodawcą odnośnie warunków umowy,
  • możliwość zgłoszenia się do leasingodawcy specjalizującego się w leasingu określonych środków i uzyskanie dzięki temu korzystniejszych warunków leasingu;
  • możliwość przekazania obowiązków leżących po stronie leasingobiorcy innej osobie w przypadku wystąpienia problemów z płatnościami rat;
  • brak dodatkowych opłat, czy też prowizji;
  • krótki czas trwania umowy
  • w przypadku leasingu operacyjnego przedsiębiorca ma możliwość zaliczenia rat leasingowych do kosztów uzyskani przychodu.

 Kredyt

Kredyt jest drugą formą pozyskiwania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych przez firmy.  Różnica pomiędzy nim a leasingiem polega na tym, że biorąc kredyt pożyczamy od banku określoną, przyznaną przez niego kwotę pieniędzy na szczegółowo określonych warunkach i spłacamy ją w określonych ratach. Jego przedmiotem nie jest jednak sprzęt niezbędny w firmie a jedynie środki na jego zakup. Do rat kredytowych doliczane są odsetki. Na kredytobiorcy ciąży również obowiązek ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji. W tym przypadku do kosztów możemy zaliczyć odsetki od rat kredytowych oraz amortyzację. Podatek Vat odliczany jest w całości. Jedynie w przypadku zakupu samochodu osobowego można odliczyć jedynie 60% jego wysokości.

Do zalet kredytu zalicza się:

– możliwość sfinansowania nawet bardzo skomplikowanych przedsięwzięć;

– zwiększenie płynności finansowej;

– indywidualne dostosowanie wysokości kwoty do potrzeb i możliwości firmy;

– specjalistyczna pomoc w zaplanowaniu przedsięwzięcia;

Co wybrać?

Zarówna jedna jak i druga metoda pozyskiwania środków trwałych czy też wartości niematerialnych i prawnych ma swoje wady i zalety. Wszystko zależy od sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Sytuacja ta decyduje przede wszystkim o tym, na jakich warunkach przedsiębiorstwo otrzyma kredyt. Jeśli przychody będą zbyt niskie wówczas wzięcie kredytu może okazać się zbyt kosztowne. Z kolei dobrze prosperujące przedsiębiorstwo może otrzymać go na warunkach tak korzystnych, że nie musi brać innych form finansowania pod uwagę. Podstawową różnicą działająca na korzyść kredytu jest fakt, że po jego spłacie kredytobiorca staje się właścicielem przedmiotu kredytowania. Tak się nie dzieje w przypadku leasingu operacyjnego. Drugą ważną rzeczą, o jakiej należy pamiętać to wartość przedmiotu, który chcemy nabyć. Gdy jest niższa niż 50 000 zł wówczas w grę wchodzi jedynie kredyt. W przypadku kredytu dogodniejszy jest również czas jego spłaty, który może być wydłużony nawet do 10 lat, w przeciwieństwie do leasingu, który trwa maksymalnie 5 lat.

Other Post You May Like

Write a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *