Co to jest konstytucja?

Sama nazwa konstytucja wywodzi się od łacińskiego słowa constituo czyli urządzać, ustanawiać bądź regulować).
Konstytucja zwana jest również ustawą zasadniczą. To akt prawny mający najwyższą moc prawną w państwie.
Jej głównym zadaniem jest określenie podstaw ustroju społeczno-gospodarczego państwa. Ponadto określa sposób powoływania najważniejszych organów państwowych, a także podstawowe prawa, wolności oraz obowiązki obywatela.
Na straży przestrzegania zasad ustanowionych w konstytucji stoi głowa państwa,ale również jest to trybunał konstytucyjny. To jego zadaniem jest sprawdzanie, czy ustawy a także inne akty prawne są zgodne z konstytucją. Ponadto rozstrzyga umowy kompetencyjne między organami państwa. Obywatele Polski mają prawo do skargi konstytucyjnej.
Konstytucja jest najwyższym aktem normatywnym.
Pierwsza konstytucja została ustanowiona w Stanach Zjednoczonych Ameryki w 17 września 1787. Druga na świecie powstała Polsko-litewską Konstytucję 3 maja z 1791. Była ona pierwszym taki aktem w Europie.
Podobny dokument posiada również Kościół Katolicki. Ma on konstytucję apostolską, która wydawana jest przez papieża.
Konstytucje można klasyfikować w różny sposób. Najczęściej jest to  podział ze względu na:

 • sposób zapisania – w formie aktu normatywnego (w formie książki)  i konstytucja rozproszona (niespisana składająca się z pojedynczych ustaw w wielu różnych miejscach
 • formę – pisane (formalne) i niepisane (materialne);
 • procedurę powstania – uchwalane oraz oktrojowane;
 • treść –  pełne oraz niepełne czyli tak zwane małe konstytucje;
 • sposób zmiany – sztywne bądź elastyczne;
 • okres obowiązywania – stałe  lub czasowe

Konstytucje możemy również podzielić na złożone i proste w zależności od tego czy całość zawiera się w jednej czy też kilku ustawach.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej  uchwalona została 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe, a następnie zatwierdzona w ogólnonarodowym referendum 25 maja 1997 roku. Składa się ona z preambuły oraz 13 rozdziałów, w tym z 243 artykułów.
Już w roku 1989  rozpoczęto prace nad przygotowaniem konstytucji.
Preambuła konstytucji jest jej ważną częścią. W niej zwraca się uwagę na istotny dla narodu moment dziejowy, który związany jest z odzyskaniem pełnej suwerenności w 1989 roku.  Określa ona priorytetowe wartości dla Polaków. Pośród nich zostały wymienione następujące:

 • poszanowanie wolności i sprawiedliwości,
 • dialog społeczny,
 • rzetelność i oraz umacnianie praw obywatelskich i ich wspólnot,

Zgodnie z preambułą wszyscy obywatele Rzeczypospolitej Polskiej są sobie równi. Mają takie same obowiązki.
Nie narzuca ona przekonań religijnych, jedynie podkreśla chrześcijańskie  dziedzictwo narodu.
Wymieniając główne zasady Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej należy z pewnością podać zasady:

 • sprawiedliwości społecznej
 • suwerenności narodu
 • legalizmu
 • pomocniczości
 • podziału i równowagi władzy
 • społecznej gospodarki rynkowej
 • republikańskiej formy państwa (nazwa: Rzeczpospolita)
 • demokratycznego państwa prawa
 • pluralizmu społecznego
 • zrównoważonego rozwoju
 • reprezentacji politycznej
 • bezstronności religijnej, światopoglądowej i filozoficznej władz publicznych

Jeśli prawa obywatela są naruszane warto skorzystać z pomocy prawnej. Takie sprawy najlepiej powierzyć wykwalifikowanym osobom czyli prawnikom. To oni znają konstytucję jak nikt inni i z pewnością będą starali się jak najlepiej zadbać o interesy swojego klienta.  Kancelaria adwokacka Sylwia Bartoszuk świadczy   usługi pomocy prawnej dla osób fizycznych i prawnych. Adres oraz telefon kontaktowy można znaleźć na stronie http://bartoszuk.com/. Na podanej stronie można znaleźć zakres oferowanych usług jak również cennik.

law-education-series-1-1467431

 

Other Post You May Like

Write a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *